Možnosti analýzy tomografických dat

1. Analýza pórů/inkluzí

Tato analýza automaticky detekuje a vizualizuje póry/inkluze (defekty) v materiálu součástky. Pro každý individuální detekovaný defekt je určen objem, pozice, velikost a povrch. Podle objemu jsou objekty barevně kódovány. K výstupům je přidána statistika velikosti defektů, celkové procento porozity a histogram objemu defektů.

3D vizualizace transparentního povrchu odlitku a distribuce detekovaných defektů.

3D vizualizace transparentního povrchu odlitku a distribuce detekovaných defektů.

 

2. Analýza pórů/inkluzí dle průmyslových standardů P 201/VW 50097

Tento nástroj dovoluje analyzovat součástky podle standardů P201 definovaných asociací VDG (German Association of Foundry Specialists) na základě vnitřních norem Volkswagenu VW/50097. S pomocí tohoto nástroje se rentgenová tomografie stává rychlou nedestruktivní metodou nahrazující tradiční, destruktivní a časově náročné procedury analyzování pórovitosti.

Tomografický řez odlitku hliníkové slitiny. Žlutými oblastmi jsou zobrazeny detekované póry. Porozita této čáasti je D10/2.5 dle normy VW50097.

Tomografický řez odlitku hliníkové slitiny. Žlutými oblastmi jsou zobrazeny detekované póry. Porozita této části je D10/2.5 dle normy VW50097.

 

3. Měření rozměrů, geometrických tolerancí

Modul souřadnicového měření nabízí algoritmus umožňující určit povrch objektu na základě prahovacích hodnot adaptujících se dle lokálních stupňů šedi. Je tedy schopen zabývat se spolehlivě i skeny s multi-materiálovým složením vzorku. Extrahovaný povrch lze exportovat jako množinu bodů (point cloud) nebo STL (STereoLithography) soubor, které lze následně importovat do dalších softwarů. STL formát 3D modelu je používán i 3D printery, což umožnuje vytvořit zpětně reálný objekt.
Pro měření rozměrů a geometrických tolerancí jsou k dispozici fitovací nástroje prokládající objemovými daty geometrické útvary jako například kružnice, roviny, válce, kužele and koule. Výhodou měření rozměrů na tomografických datech oproti tradičním metodám jako souřadnicový měřící stroj (CMM), mechanické 3D skenery nebo optické 3D skenery je možnost měřit i rozměry či tvary nepřístupných míst součástky, např. výška a průměr osazení v díře, jak je ukázáno na obrázku 4.

Inspekce vnitřního průměru díry pomocí fitovaného válce.

Inspekce vnitřního průměru díry pomocí fitovaného válce.

 

4. Měření tlouštěk

Analýza tloušťky stěny dokáže zkoumat objekty v oblastech, v nichž je tloušťka stěny v definovaném intervalu mezi minimální a maximální přípustnou tloušťkou. Výsledky analyzovaných komponent jsou barevně kódovány dle naměřených vzdáleností mezi stěnami a zobrazeny v tomografických řezech i 3D modelu. Tuto metodu lze využít i pro analýzu šířky mezer.

Kovový rám modelu Fábie vyšetřený pomocí analýzy tloušťky stěn. Červenou barvou je zobrazen zeštíhlený profil rámu.

Kovový rám modelu Fábie vyšetřený pomocí analýzy tloušťky stěn. Červenou barvou je zobrazen zeštíhlený profil rámu.

 

5. Srovnání nominálního (CAD) a skutečného (povrch z CT dat) modelu

Funkce srovnávání modelů poskytuje unikátní nástroj pro přímé srovnání skutečných rozměrů objektu (vygenerovaných pomocí tomografických dat) a navržených rozměrů (CAD model). Povrch objektu tomografických dat a CAD model jsou na sebe sesazeny buď pomocí referenčních ploch specifikovaných technickou dokumentací, nebo např. algoritmem best-fit. Menší nebo větší rozměry jsou určovány po celém extrahovaném povrchu. Rozdíly jsou barevně kódovány dle velikosti.

Srovnání CAD modelu příruby s STL modelen. Modely jsou na sebe sesazeny metodou best-fit.

Srovnání CAD modelu příruby s STL modelen. Modely jsou na sebe sesazeny metodou best-fit.

 

6. Analýza vlákny zpevněných kompozitů

Díky tomuto modulu je možné nedestruktivně získat řadu důležitých informací o struktuře materiálu kompozitů. Mohou být spočítány tyto parametry: lokální a globální orientace a koncentrace vláken, odchylka od předem definované referenční orientace, lokální orientace vláken do roviny projekce a mnoho dalších statistických parametrů jako např. distribuce vláken. Výsledky mohou být zobrazeny a zaznamenány mnoha způsoby, například: barevně odlišené zobrazení vláken ve 2D a ve 3D, pomocí histogramu znázorňujícího distribuci vláken na základě orientace.

Barevně znázorněná orientace vláken betonové výztuže. Červená barva znázorňuje horizontální a modrá vertikální orientaci.

Barevně znázorněná orientace vláken betonové výztuže. Červená barva znázorňuje horizontální a modrá vertikální orientaci.